E-mail webmaster@arenaio.no

Hvem er det som egentlig tjener penger på den norske oljevirksomheten?

Inntektene fra norsk petroleumsvirksomhet kommer mange foretak og bedrifter til gode. Staten selv, som har en betydelig eierandel i Statoil, setter inntektene fra oljeproduksjonen på bok for å spare til trangere tider.

Det var i 1971 at den første norske oljen ble funnet, og dette skulle bli starten på et økonomisk eventyr for Norge, for det viste seg at disse naturressursene florerte på norsk sokkel. Det finnes svært mange bedrifter og foretak som har utbytte av de norske oljepengene, det vil si inntektene gjennom utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Oljeselskapet Statoil ble opprettet allerede i 1972. Dette selskapet skulle forvalte statens eierandeler i ulike oljefelt, samtidig som den også etter hvert skulle bli den mest sentrale aktøren innen utvinning og produksjon. Statoil er i dag operatør for omtrent 70 prosent av olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.Oljeplattform

I dag har den norske stat en eierandel på 67 prosent og er hovedaksjonær i dette selskapet. Statens oljeinntekter går direkte til Statens pensjonsfond, populært kalt Oljefondet, som ble opprettet i 1990 med oppgave å forvalte petroleumsinntektene. Denne økonomiske bufferen fungerer som en sikkerhet for staten, og dermed hele det norske folk, ved økonomiske nedgangstider, for eksempel ved lav oljepris eller andre endringer på finansmarkedet. Med innføringen av Handlingsregelen i 2001 ble bruken av dette fondet i det årlige statsbudsjettet regulert. Kort og svært enkelt forklart sier denne regelen at staten bare skal få tilført fire prosent av Oljefondets verdi til statsbudsjettet ved årets begynnelse. I bunn og grunn er den statlige forvaltningstanken tuftet på en idé om at man egentlig ikke har disse pengene i Oljefondet. Den norske staten sparer for det norske folk. Mange mener at man burde hente hjem pengene i det norske oljefondet og investere i norsk industri.

En verdiskapende næring

Etter at Norge fant olje med Ekofiskfunnet i 1969, har oljeinntektene vært en viktig bestanddel av norsk økonomi. Petroleumsvirksomheten har på litt over førti år vokst seg til å bli den største verdiskapende næringen i Norge. Direkte og indirekte sysselsetter denne næringen over 250 000 mennesker. Gjennom et høyt skattenivå og statens direkte eierskap, tilfaller hoveddelen av denne verdiskapningen på norsk sokkel til fellesskapet. I løpet av årene har også en svært kompetent leverandørindustri, bestående av ulike selskaper, vokst seg til å bli en seriøs og konkurransedyktig aktør, også i internasjonale eksportmarkeder. Disse selskapene tjener altså ”indirekte” på norsk olje- og gassproduksjon. Helt siden man forstod at det fantes fantastiske petroleumsressurser på den norske havbunnen, har staten vært seg bevisst at disse skulle komme fellesskapet til gode. Resultatet er at omtrent 90 prosent av inntektene i norsk olje- og gassproduksjon tilfaller meg og deg. Takket være disse pengene kunne den norske velferdsstaten bli utbygget på den måten den ble, og med inntektene fra Oljefondet er den norske stat, og dermed den norske befolkning, økonomisk rustet til å takle eventuelle nedgangstider og finanskriser i fremtiden.